Close Sidebar
Type & Hit Enter To Search
Nejnovější komentáře
Archivy
Rubriky

Pro celoživotní vzdělávání mi přijde velmi důležitá správná motivace a inspirace. Proto se snažím jako knihovník propojovat mezi sebou správné lidi a myšlenky. Vnímám knihovnu jako místo, kde takové spoje mohou vzniknout, jiskry křísnout. Znamená to pro mě zvát a nabízet čtenářům setkání se zajímavými osobnostmi od ceněných literátů přes nositele úspěšných neziskových myšlenek po absolventy místních středních škol, kteří se neztratili za humny malého města. 

Výchova a vzdělávání na 1. Stupni ZŠ jsou z mého pohledu klíčem k budoucnosti našeho národa. Pokud bych si mohla vybrat, chci se stát dobrou učitelkou. A tak se každý den učím nové věci. Hledám si svůj pedagogický styl a pracuji na tom, abych, až uvítám své první žáčky, věděla, jak tuto profesi vykonávat kvalitně. Ráda bych se pro ně stala trpělivým průvodcem na mnohdy trnité cestě ke vzdělání. Učitel je podle mě úspěšný, pokud je systematický. A to v té nejvyšší možné míře. Před tím než jde učit by měl mít sám pro sebe v hlavě jasně zodpovězené odpovědi na tyto otázky: co chci předat? komu? Kde ho učím? Proč ho učím? Jako student se teď učím rozpoznávat, do jakých rolí je možno v mé budoucí profesi vstupovat a fascinuje mě, že učitel si se svými žáky ve škole může hrát celkem na cokoliv – hlavně aby se přitom myslelo, tvořilo, běhalo, skákalo, mluvilo, naslouchalo a hlavně vychovávalo budoucí dospělou bytost lidskou. Ať již se touto vznešenou a starověkou profesí budu v budoucnu živit či nikoliv, chci být spravedlivá ve všech případech, i těch zdánlivě sporných. Důvěřuji v potenciál každého ze svých žáků a jsem naladěna na sebe a svou třídu i za nepříznivých okolností. Přeji si umět podat konstruktivní zpětnou vazbu mým žáčkům vhodnou formou a především být povzbuzením a ne někým, kdo boří. Myšlenky, slova i činy každého člověka mají totiž velkou moc.

Moje činnost začíná již ve třídě – snažím se spolužákům pomáhat v těch předmětech, které mi jdou. Na škole se podílím na činnosti filmového klubu Člověka v tísni, organizuji akce pro spolužáky v rámci naší studentské rady a bavím se s učiteli a vedením o tom, co by mohli dělat jinak, lépe. Pozitivní změny na úrovni vyšší, než je naše gymnázium, se pak snažím prosazovat jako předseda České středoškolské unie.

Pravidelně sleduji aktuální informace a trendy ve vzdělávání, které vyhledávám mj. i na webových stránkách EDUin a v newsletteru společnosti SCIO. Ze zahraničních zdrojů čerpám informace zejména z přednášek na www.ted.com nebo http://www.theguardian.com/education. Účastním se vzdělávacích seminářů a kurzů se zaměřením na seberozvoj, rovněž konferencí a veřejných debat o důležitých aktuálních společenských tématech, nabyté znalosti a zkušenosti pak předávám dál. Setkávám se s mladými lidmi z celé Evropy, se kterými diskutuji nejen o vzdělávání v konkrétních evropských zemích. Pravidelně se účastním voleb, přičemž mě zajímá, jak jednotlivé politické strany a hnutí reflektují vzdělání ve svých volebních programech a kampaních. Rovněž v rámci své práce podporuji vzdělávání široké veřejnosti i politiků a političek.

Zařazuji téma podpory kvalitního vzdělávání pro každé dítě v každé škole do volebního programu a kontroluji a vymáhám konkrétní kroky k jeho plnění. Diskutuji s lidmi o tom, co je potřeba ve vzdělávání. Když nevím nebo pochybuji, ptám se odborníků. Pracuji s relevantními odbornými daty kvantitativního i kvalitativního charakteru a nechávám se inspirovat příklady dobré praxe z ČR i ze zahraničí.  Aktivně komunikuji s odbornými platformami – např. cosiv.czskav.cz a dalšími a usiluji o posílení tématu kvalitního spravedlivého vzděláváni ve veřejném prostoru (včetně mediálního).

Snažím se připravovat podklady, vyhodnocovat a zpracovávat informace a obecně pracovat tak, aby mé výstupy měly hodnotu a pokud možno objektivně analyzovaly nové trendy i dílčí prvky v oblasti vzdělávání. Za podstatné považuji zejména potřebu každodenního uvědomění si, proč a pro koho dělám to, co dělám.

V Seznamu to máme jednoduché: od dobré školky, přes zkušené trenéry, až po otevřenou hlavu největšího šéfa – vzdělávání tu jako téma existuje. Stejně tak svoboda. Můžu dát lidem všechen prostor, který chtějí, mít placaté, demokratické týmy – hodnotit úsilí, ne KPI. Sám se snažím mít na vzdělávání informovaný názor. Jednak mi to usnadňuje rozhodování o investicích do “CSR”, jednak věřím, že vzdělaní kolegové jsou správnou cestou ke čtvrté miliardě.

Ve společnosti META, o.p.s. působím od roku 2006, kdy byla zahájena činnost poradenského a informačního centra pro cizince (v oblasti vzdělávání). Má pracovní náplň se postupně proměňovala od poskytování odborného poradenství cizincům, kteří se potřebovali zorientovat v systému českého školství, přes podporu učitelů při práci s žáky bez znalosti vyučovacího jazyka, až po síťování klíčových aktérů, kteří tvoří institucionální prostředí, ve probíhá integrační proces dětí, které přicházejí do českých škol z kulturně a jazykově odlišného prostředí. Mým cílem je, aby učitelé ve školách byli dobře připraveni na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (v tomto případě se jedná o jazykovou bariéru, která limituje i podporu rodičů s migrační zkušeností). K naplnění tohoto cíle směřujeme naše aktivity, až již se jedná o vzdělávání učitelů, metodickou podporu a poradenství, ale také vyjednávání podpory pro školy a iniciování systémových změn.

O tom, že bych šla někdy v budoucnu učit, pravidelně uvažuji. Jednak mám ve svém současném zaměstnání přístup k rozsáhlému jazykovému materiálu, který bych mohla při vyučování mateřštiny využít, a pak musím přiznat, že je pro mě jako matku malých dětí atraktivní schéma práce a dovolených tak, jak je vymezuje školní rok. Vyučovat bych chtěla spíše jazyk, proto by mé kroky směřovaly nejspíš na druhý stupeň základní školy či nižší ročníky víceletých gymnázií. Tuto fázi školní docházky považuji pro výuku mateřštiny za klíčovou. Při vlastní výuce bych chtěla usilovat zejména o to, aby absolventi základní školy a nižších ročníků víceletých gymnázií nejen dobře znali pravopis, ale byli i schopni číst s porozuměním a správně rozlišit komunikační funkce textu (například bezpečně poznat reklamní sdělení od textu odborného). Moje příprava na případné povolání učitele není momentálně nijak intenzivní. Pedagogické minimum jsem absolvovala v rámci své vysokoškolské přípravy, nicméně se snažím sledovat trendy ve vzdělávání a konfrontovat je s každodenní realitou svých dětí. V rámci svých rodičovských možností pak usiluji o změnu a o intenzivnější propojení školy a běžného života. Zároveň shromažďuji zajímavé jazykové jevy i chyby, s nimiž přicházím v rámci své práce do styku, a pomalu si vytvářím databázi neotřelých příkladů, které bych mohla při případné výuce využít. 

Na třídních schůzkách, individuálních pohovorech se snažím vést s rodiči otevřený dialog nejen o jejich dítěti, ale také o současném školství, problémech systému, o moderních trendech vzdělávání a jejich rodičovských právech se spolupodílet při výchově (podle jejich vůle a možností) vlastních dětí, jako i na životě celé školy. Sám se snažím vzdělávat v oboru, neustrnout u metod a postupů, které se stávají rutinou, vyvarovat se příliš zaběhlým stereotypům myšlení i jednání. Chci si užít každý den s dětmi příjemně a naplno.

„Myslím, že hlavním úkolem nás výzkumníků je co nejvíce pomáhat k věcné a vstřícné debatě, založené na dostupných poznatcích a přesvědčivých argumentech. Kromě samotného akademického výzkumu se snažím co nejvíce jezdit do zahraničí, vstřebávat zkušenosti odjinud a předávat je dál – třeba na různých konferencích, seminářích či v neformálních diskusích s řediteli, učiteli, studenty nebo úředníky. A samozřejmě pozorně poslouchat názory všech těchto skupin a přemýšlet o tom, co to znamená pro mou práci: například, jaké poznatky by jim mohly pomoci?“

Vzdělání považuji za kapitál, který mé dítě nikdy neztratí. Zajímám se proto o trendy ve školství, jak se pedagogická veřejnost staví k současným změnám a jak pronikají nové technologie do výuky. Doplňuji si přehled o školách v našem okolí a vyhledávám informace o tom, jaká škola je pro mé dítě nejlepší. Jako rodič si uvědomuji, že výsledek bude lepší jedině v případě, pokud se školou budu spolupracovat, a to jak v samotném vzdělávání, tak ve školských samosprávách.

Dívám se kolem sebe a mluvím s lidmi, kteří školská témata řeší. Mnoho mých přátel má děti, pro které zrovna vybírají školu nebo si stěžují, jak jim navštěvovaná vzdělávací instituce nevyhovuje. Dobrým zdrojem informací je i tchýně, která učí na základní škole. Odebírám tiskové zprávy ze společností EDUin a Scio a pročítám jejich newslettery, občas zajdu i na tiskovou konferenci. O vzdělávání mluvím také se svými zahraničními přáteli a sleduji například web educationnews.org

Víme kam jdeme – máme jasnou a formulovanou vizi. Motivuji pracovníky k jejímu naplňování. Je pro mě důležité demokratické vedení týmu pedagogů i ostatních zaměstnanců a partnerské vztahy na všech úrovních. Respektujeme osobnosti, podporuji kreativitu a vytváření prostoru pro naplňování zájmů a rozvoje silných stránek. Sleduji nové trendy ve vzdělávání, zkoušíme a zavádíme je – zbytečně se nebojíme a učitele škola baví. Podporuji profesní rozvoj každého pedagoga například pomocí hodnotících rozhovorů. Dále podporuji vytváření profesionálního učebního prostředí – učitelé fungují i v roli lektorů – jsme učící se organizace. Jsme školou komunitní – školou přívětivou, otevřenou rodičům i dalším zájemcům o vzdělávání – podporujeme rodičovské aktivity a pracujeme na společných projektech. Konkrétní kroky, které děláme jsou například: tréninkové centrum programu Začít spolu, implementace moderních trendů do výuky (diferenciace, projektová výuka, školní poradenská služba na škole, zapojování moderních technologií – od počítačové učebny jako základu až do podoby výuky ve formátu 1:1, modernizace sdílení a komunikace i v rámci školy s využitím Google Apps), realizace a šíření filozofie komunitního vzdělávání, založení bilingvního programu v MŠ a ZŠ, šíření myšlenky dvojjazyčného vzdělávání, realizace rané výuky cizích jazyků (od 2 let věku), spolupráce s dalšími organizacemi, spolupráce s předními českými univerzitami na počátečním a celoživotním vzdělávání učitelů, koordinace mezinárodních projektů v rámci Programu celoživotního učení, realizace projektů Comenius, Světová škola, RAMPS – VIP III, Extra třída, spolupráce na celoročním projektu rodičů – Fit rodiče mají fit děti -„ Být fit je cool v celé naší school“ (stravování, měsíc úsměvů, pochval aděkování, dojdi to …)

Vyhlásili jsme konkurz na ředitele školy, protože pouze dobrý ředitel je zárukou kvalitní výuky. Prakticky každým rokem investujeme do budovy školy, do školní zahrady a i v letošním roce nás čeká rekonstrukce podlahy v tělocvičně a přístavba jedné učebny a kabinetu. Obec společně se školou pořádá každoročně několik společných kulturních a turistických akcí. Zajišťujeme provoz dobře fungující a navštěvované knihovny. Jsme přesvědčeni, že každá investovaná koruna do vzdělání, kultury a sportu se společnosti mnohonásobně vrátí.

Pro mě jako zaměstnavatele není moc důležité, s jakými papíry a tituly k nám adepti na zaměstnání přicházejí. Vybíráme je podle toho jaké mají zkušenosti, co dokázali a hlavně jaké mají schopnosti a dovednosti. Práce u nás je většinou natolik specifická, že jen těžko najdeme někoho, kdo to už umí, a tak je pro nás nejdůležitejší zda jsou připraveni a schopni a ochotni se stále učit. Samozřejmě se snažíme, aby se naši zaměstanci dále vzdělávali a to všemi možnými metodami: od pořádání vlastních interních kurzů, přes účast na kurzech pořádaných jinými společnostmi, vysokými školami, dalším studiem, stážemi v zahraničí, až po vyjezdy na konfernce i s využitím moderních zdrojů (například MOOC kurzy). Máme i interní newsletter, který vlasně také není ničím jiném než vzděláváním. Pořádáme besedy se zajímavými lidmi, společné akce, večírky – i to je vzdělávání. Vzhledem k tomu, že u nás máme velmi uvolněnou pracovní dobu, zkrácené i sdílené úvazky daří se u nás i otcům a matkám s malými dětmi. Vím, že hodně věcí se lépe učí mimo školu, tedy se otevíráme spolupráci se školami, bereme studenty na praxe či stáže. Zároveň to, co jako firma umíme dobře, sdílíme dál prostřednictvím blogů nebo na wikipedii. Vydáváme i newslettr pro širší zaintersovanou veřejnost a také časopis Perpetuum, který je směřován k osvětě mezi rodičům, takže vlastně zase vzdělávání. V rámci firemního CSR podporujeme řadu dalších projektů, které se zabývají vzděláváním, např. Khanovu školu.

Projekt Podporuju vzdělávání je dalším projektem z dílny obecně prospěšné společnosti EDUin a navazuje na výsledky půlroční celospolečenské debaty Česko mluví o vzdělávání.


logo Eduin o.p.s   logo Česko mluví o vzdělávání